ด่วนที่สุด… มาแล้ว ม.44 คำสั่งหัวหน้า คสช.ยุบเขตพื้นที่การศึกษา เป็นศึกษาธิการจังหวัด

ด่วนที่สุด... มาแล้ว ม.44 คำสั่งหัวหน้า คสช.ยุบเขตพื้นที่การศึกษา เป็นศึกษาธิการจังหวัด กดที่ลิงค์เพื่อดาวโหลด...  > > > ม.44 คำสั่งหัวหน้า คสช.ยุบเขตพื้นที่การศึกษา เป็นศึกษาธิการจังหวัด < < <

พ.ร.ป.กกต. ฉบับ กรธ.: มีคณะกรรมการ 7 คน พร้อมอำนาจระงับการเลือกตั้ง

จากการเปิดเผยข้อมูลของ พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิป สนช. ทำให้ทราบว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะบรรจุพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณากฎหมายในวันที่ 21 เมษายน หลังกรธ. ส่งมอบกฎหมายดังกล่าวให้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 โดยเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... ที่...

ร่างกฎหมายการตั้งครรภ์วัยรุ่น มุ่งเน้นควบคุม เสี่ยงละเมิดสิทธิเด็ก

รัฐหยิบเรื่อง "การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" มาเป็นประเด็นที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะพบว่าอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังนำไปสู่การทำแท้งที่ผิดกฎหมายซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิต รวมถึงส่งผลต่อสังคมและเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย และประเด็นนี้ส่งผลให้ คณะรัฐมนตรีเสนอ ร่าง พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา เพื่อสร้างกลไกการทำงานร่วมกันจากหลายภาคส่วน เพราะเพราะที่ผ่านมาปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีความซับซ้อน โดยมีสาระสำคัญดังนี้ หนึ่ง การกำหนดสิทธิให้กับวัยรุ่น (เด็กอายุ 11 - 18 ปี) ให้สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง และมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการรับบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์อย่างถูกต้องครบถ้วน...

ผู้นำแบบไหน จะโดนใจลูกน้อง

ผู้นำแบบไหน จะโดนใจลูกน้อง ​      การเป็นผู้นำเป็นได้ไม่ยาก แต่การจะเป็นผู้นำที่ดีต้องเป็นแบบไหน?   มาดูกันว่า 10 คุณสมบัติที่ต้องมีของผู้นำที่สามารถครองใจลูกน้องและยังช่วยนำพาองค์กรให้เติบโตมีอะไรบ้าง 1. ไม่เย่อหยิ่ง รับฟังความคิดเห็นจากลูกน้องเพื่อจะได้มีความคิดเห็นที่หลากหลายมาช่วยตัดสินใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เข้าถึงง่าย ไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษกว่าคนอื่น  เพื่อให้ลูกน้องรู้สึกว่าสามารถเข้าถึงได้ง่าย และกล้าที่จะขอคำปรึกษา 3. กล้าตัดสินใจ หากผู้นำไม่กล้าตัดสินใจ  จะทำให้ธุรกิจเกิดปัญหาได้ โดยเฉพาะในช่วงที่องค์กรเกิดวิกฤติ 4. คิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ ควรคิดว่าการทำงานทุกอย่างเป็นไปได้  เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจ แต่ต้องระมัดระวังให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด 5. รับผิดชอบ กล้าที่จะรับผิดชอบต่อความผิดของตนเองและลูกน้อง   เพื่อให้ลูกน้องกล้าแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงาน 6. เป็นคนสุดท้ายที่ได้รับคำชม ผู้นำที่ดีควรให้ลูกน้องได้รับคำชมก่อนเราเสมอ   เพื่อให้ลูกน้องมีกำลังใจและตั้งใจทำงานให้มากขึ้น 7. เสียสละตนเอง ควรเสียสละตนเองเพื่อประโยชน์ของลูกน้องและองค์กร  อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกน้องเห็น 8. เปิดเผย ควรเปิดเผยและสื่อสารทุกเรื่องขององค์กรให้ลูกน้องได้รับรู้    เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร 9. ทำผิดได้ ผู้นำที่ดีต้องกล้าที่จะยอมรับว่า ตนเองสามารถทำงานผิดพลาดได้   แต่ต้องเรียนรู้ที่จะไม่ทำผิดอีก 10. ไม่โกงกิน ต้องไม่โกงและคิดหาผลประโยชน์ใส่ตนเอง  ...